Kazakh Russian English
Сәлемдесу Приветствия Greetings
Сәлеметсіз бе (Salemetsiz be) Здравствуй(те) (Zdrastvuite) Hello, hi
Қайырлы таң! (Kayırly tan!) Доброе утро! (Dobroe utro) Good morning!
Қайырлы күн! (Kayırly kun!) Добрый день! (Dobryi den') Good afternoon!
Қайырлы кеш! (Kayırly kesh!) Добрый вечер! (Dobryi vecher) Good evening!
Қалыңыз қалай? (Kalynyz kalay?) Как дела? (Kak dela) How are you doing? How are things?
Бәріжақсы, рахмет (Bari zhaksy, rakhmet) Всехорошо, спасибо (Vsyo khorosho, spasibo) I am very well, thank you
Сау болыңыз! (Sau bolynyz) До свидания! (Do svidaniya) Good bye!
Кездескенше! (Kezdeskenshe!) До встречи (Do vstrechi) See you
Вокзал/әуежай Вокзал/aэропорт Train Station/airport
Бұл қанша тұрады? (Bul kansha turady?) Сколько это стоит? (Skolko eto stoit?) How much does this cost?
Пойызға (ұшақ, пароход) билетті қайдан ала аламын?
(Poyizga (ushak, parokhod) biletti kaydan ala alamyn?)
Где я могу купить билет на поезд (самолёт, пароход)?
(Gde ya mogu kupit bilet na poezd (samolyot, parohod)?)
Where can i buy a ticket for the train (plane, ship)?
Жүктіқайдақоюғаболады?
(Zhukti kayda koyuga bolady?)
Где я могу сдать багаж?
(Gde ya mogu sdat bagazh)
Where can i check my luggage?
Платформағақалайбаруғаболады?
(Platformaga kalay baruga bolady?)
Как пройти на платформу?
(Kak proiti na platformu?)
How does one get to the platform?
Пойыздыңжүруінеқаншақалды?
(Poyizdin zhuruune kansha kaldy?)
Сколько осталось до отправления поезда?
(Skolko ostalos do otpravleniya poezda?)
How long is it till the train departure?
Менертең ... ұшатынұшаққабилеталайындепедім
(Men erten ... ushatyn ushakka bilet alayin dep edim)
Я хочу купить билеты на самолёт, вылетающий завтра в
(Ya hochu kupit bilety na samolyot, vyletaushii zavtra v)
I want a tiket for tomorrow flight to
... дейінқандайрейстербар
(... deyin kanday reister bar)
Какие рейсы есть до
(Kakie reisy est do…)
What flights are there to…?
Қай жерде (Kay zherde) Где здесь (Gde zdes?) Where is the
Қону залы (Konu zaly) Зал прилёта (Zal prilyota) Arrivals
Ұшу залы (Ushu zaly) Зал вылета (Zal vyleta) Departures
Жүкті тіркеу (Zhukti tirkeu) Регистрация багажа (Registraciya bagazha) Luggage check-in
Анықтама (Anyktama) Справочная (Spravocnaya) Inquiry office (information desk)
Дәретхана (Daretkhana) Туалет (Tualet) Toilet
Тіркеу қашан басталады
(Tirkeu kashan bastalady)
Когда начинается регистрация
(Kogda nachinaetsya registraciya)
When does the check-in begin?
Рейсекісағатқашегеріледі
(Reis eki sagatka shegeriledi)
Рейс откладывается на два часа
(Reisotkladyvaetsyanadvachasa)
The flight is delayed by two hours
Мен билетімді қай жерде өткізе аламын?
(Men biletimdi kay zherde otkize alamyn?)
Где я могу сдать свой билет?
(Gde ya mogu sdat svoi bilet)
Where can i return my ticket?
Төлқұжаттық бақылау Паспортный контроль Passport control
Төлқұжаттық бақылау
(Tolkuzhattyk bakylau)
Паспортный контроль
(Pasportnyi control)
Passport control
Міне менің төлқұжатым және кеден декларациясы
(Mine menin tolkuzhatym zhane keden deklaratsyyasy)
Вот мой паспорт и таможенная декларация
(Vot moi passport I tamozhennaya deklaratsyya)
Here is my passport and custom declaration
Мінеменіңжүгім
(Mine menin zhugim)
Вот мой багаж
(Vo tmoi bagazh)
Here is my luggage
Бұл жеке сапар
(Bul zheke sapar)
Это частная поездка
(Eto chastnaya poyezdka)
It is a private visit
Бұліскерліксарап
(Bul iskerlik sarap)
Это деловая поездка
(Eto delovaya poyezdka)
It is a business trip
Бұлтуристіксапар
(Bul turistik sapar)
Это туристическая поездка
(Eto turisticheskaya poyezdka)
It is a turistic visit
Кешіріңіз, ментүсінбеймін
(Keshiriniz, men tusinbeimin)
Извините, я не понимаю
(Izvinite, yaneponimau)
Excuse me, i don't understand
Мағанаудармашыкерек
(Magan audarmashy kerek)
Мненуженпереводчик
(Mne nuzhen perevodchik)
I need an interpreter
Мені күтіп алады
(Meni kutip alady)
Меня встречают
(Menya vstrechaut)
I will be met
Кеден Таможня Custom
Менде декларациялайтын еш нәрсе жоқ
(Mende deklaratsyyalaytyn esh narse zhok)
Мне нечего декларировать
(Mne nechego deklarirovat)
I have nothing to declare
Бұлжекепайдаланатынзаттар
(Bul zheke paydalanatyn zattar)
Это вещи для личного пользования
(Eto veshi dlya lichnogo polzovaniya)
These are my personal items
Бұл сыйлық (Bul siylyk) Это подарок (Eto podarok) This is a present
Кеден декларациясында нені көрсету керек?
(Keden deklaratsyyasynda neni korsetu kerek?)
Что надо упомянуть в таможенной декларации?
(Chot nado upomyanut v tamozhennoi deklaracyii?)
What is to be mentioned in the customs declaration?
Мен кеден құжаттарымды қайдан ала аламын?
(Men keden kuzhattarymdy kaydan ala alamyn?)
Где я могу получить мои таможенные документы?
(Gde ya mogu poluchit moi tamozhennye documenty?)
Where can i get my customs papers?
Қалада бағдарлану Ориентация в городе Around the city
Мен ... іздеп жүрмін (Men ... izdep zhurmin) Я ищу… (Ya ishyu…) I'm seeking …
Менің қонақ үйім (Menin konak uyim) Мой отель (Moi otel) My hotel
Туристік кеңсе (Turistik kense) Туристический офис
(Turisticheskii office)
Touristic office
Дәріханана (Darikhananа) Аптека (Apteka) Chemists
Супермаркет (Supermarket) Супермаркет (Supermarket) Supermarket
Банк (Bank) Банк (Bank) Bank
Қай жерде жақын полиция участогы бар?
(Kay zherde zhakyn politsiya uchastogy bar?)
Где здесь ближайший полицейский участок?
(Gde zdes’ blizhaishii policeiskii uchastok?)
Where is the nearest police office
Қайжердежақын … (Kay zherde zhakyn ...) Где здесь ближайшая…(Gde zdes blizhaishaya) Where is the nearest…?
Автобус аялдамасы (Avtobus ayaldamasy) Остановка автобуса (Ostanovka avtobusnaya) Bus stop
Базар (Bazar) Рынок (Rynok) Market
Алаң (Alan) Площадь (Ploshad) Square
Көше (Koshe) Улица (Ulica) Street
Көлік Транспорт Transport
Қай жерден такси ала аламын?
(Kay zherden taksy ala alamyn?)
Где я могу взять такси?
(Gde ya mogu vzyat taxi?)
Where can i take a taxi?
Таксишақырыңызшы, өтінем
(Taksi shakyrynyzshy, otinem)
Вызовитетакси, пожайлуста
(Vyzovite taxi, pozhaluyista)
Call a taxi, please
.... дейін жету қанша болады?
(... deyin zhetu kansha bolady?)
Сколько стоит доехать до…?
(Skolko stoit doehat do…?)
What does it cost to go to?
Осымекенжайға, өтінемін!
(Osy meken zhayga, otinemim!)
Поэтомуадресу, пожалуйста!
(Po etomu daressu, pozhaluista!)
This address , please
Мені апарыңызшы (Meni aparynyzshy) Отвезите меня (Otvezite menya) Drive me…
Мен әуежайға жеткізіңізші
(Men auezhayga zhetkizinshi)
Отвезите меня в аэропорт
(Otvezite menya v aeroport)
Drive me to the airport
Менітеміржолбекетінежеткізіңізші
(Meni temirzhol beketine zhetkizinshi)
Отвезитеменянажелезнодорожнуюстанцию
(Otvezite menya na zheleznodorozhnyu stanciyu)
Drive me to the train station
Меніқонақүйгежеткізіңізші
(Meni konak uyge zhetkizinshi)
Отвезите меня в гостиницу
(Otvezite menya v gostinicu)
Drive me to the hotel
Меніқаланыңорталығынажеткізіңізші
(Meni kalanyn ortalygyna zhetkizinshi)
Отвезите меня в центр города
(Otvezitemenyavcentergoroda)
Drive me to the city center
Менсізгеқаншаберемін?
(Men sizge kansha beremin?)
Сколько я вам должен?
(Skolko ya vam dolzhen?)
What does it cost?
Сіз мені күте аласыз ба?
(Siz meni kute alasyz ba?)
Вы не могли бы меня подождать?
(Vy ne mogli by menya podozhdat?)
Could you wait for me, please?
Мен ... дейін қандай автобуспен жете аламын?
(Men ... deyin kanday avtobuspen zhete alamyn?)
На каком автобусе я смогу добраться до?
(Na kakom avtobuse ya smogu dobratsya do?)
What bus must i take to reach …..?
Автобустаржиіжүреме?
(Avtobustar zhii zhure me?)
Какчастоходятавтобусы?
(Kak chaste hodyat avtobusy?)
How often do the buses run?
... дейінжетуқаншатұрады?
(... deuin zhetu kansha turady?)
Сколько стоит доехать до
(Skolko stoit doehat do)
What (how much) is the fare to?
Мағанбірбилеткерек (Magan bir bilet kerek) Мне нужен один билет (Mne nuzhen odin bilet) I need one ticket
Қонақ үй Гостиница Hotel
Тіркеу (администратор)
(Tirkeu (administrator))
Регистрация (администратор)
(Registraciya (administrator))
Registration desk
Сіздерде бос бөлмелер бар ма?
(Sizderde bos bolmeler bar ma?)
У вас есть свободные номера?
(U vas est svobodnye nomera?)
Do you have a room
Бірадамдықбөлмеме
(Bir adamdyk bolme me)
Номер на одного
(Nomer nao dnogo)
Single room
Екі адамдық бөлме ме
(Eki adamdyk bolme me)
Номер на двоих
(Nomer na dvoih)
Double room
Мен бөлмеге тапсырыс берсем деп едім
(Men bolmege tapsyrys bersem dep edim)
Я бы хотел заказать номер
(Ya by hotel zakazat nomer)
I want to order a room
Өтеқымбатемес (Ote kymbat emes) Не очень дорого (Ne ochen dorogo) Not expensive
Бір түнге (Bir tunge) На одну ночь (Na odnu noch) For one night
Бір аптаға (Bir aptaga) На одну неделю (Na odnu nedelyu) For a week
Бір адамға бір тәулікке бөлме қанша болады?
(Bir adamga bir taulikke bolme kansha bolady?)
Сколько стоит номер в сутки на человека?
(Skolko stoit nomer v sutki na cheloveka)
How much does it cost per night per person
Менқолма-қолақшаментөлеймін
(Men kolma-kol akshamen toleymin)
Я оплачу наличными
(Ya oplachu nalichnymi)
I pay in cash